Antonio Martínez Naveira

President de la Real Sociedad Matemática Española, Universitat de València.

L.A. Santaló, E. Vidal Abascal i Julio Rey Pastor

Evolució de la investigació matemàtica a Espanya durant la segona meitat del segle XX, a més de l'èmfasi en la importància del paper del nostre país a l'any 2000 (any de les Matemàtiques).
0