Antonio Jordán

MED Soil Research Group. Departament de Cristal·logra­fia, Mineralogia i Química Agrícola, Universitat de Sevilla.

Sòl hidrofòbic

La repel·lència a l’aigua és una propietat dels sòls que redueix les taxes d’infiltració. Així, la superfície d’un sòl repel·lent a l’aigua pot oferir una resistència intensa a la humectació.
0