Isabel Blasco-Costa

Investigadora del Museu d’Història Natural de Ginebra (Suïssa). Doctora en Biologia, investiga la taxonomia, filogeografia i ecologia evolutiva dels trematodes i monogenis. En particular, està interessada en els cicles de vida dels trematodes, les interaccions ecològiques i evolutives amb els seus hostes i com això influeix en la genètica i evolució de les poblacions d’aquests paràsits.

Els índexs tradicionals de diversitat (principalment riquesa, abundància i equitativitat d’espècies) han estat altament reveladors per al seguiment de processos en comunitats i ecosistemes en ecologia moderna.
0