Josep Calbó

Professor titular del Departament de Física. Universitat de Girona.

20-87

Mètode De la mateixa manera que un cotxe modifica la velocitat si passa d'anar per pla a

0