Jordi Bruno

Director de la Càtedra Enresa-Amphos en Sostenibilitat i Gestió de Residus, Universitat Politècnica de Catalunya.

Des que es va descobrir i fi ns que va ser utilitzada amb fi ns bèl·lics o per produir electricitat, l’energia nuclear ha marcat les diferents etapes del segle XX. Una font d’energia relativament jove el futur de la qual es perfi la molt difús, a causa dels riscos que planteja i del corrent antinuclear que reviscola cada dia amb més força a la societat occidental.
0