Josep E. Pardo Pascual, Francesca Segura Beltran
116-53

Figura 1. Imatges de satèl·lit. Diferències entre, dalt, una imatge Landsat TM de 2005 i un altra, baix, QuickBird

0