Josep Mª Fericgla

Director Societat d’Etnopsicologia Aplicada i Estudis Cognitius (Barcelona). Prof. del MGS-Universitat de Barcelona.

Fins ben entrat el segle XX, en la Península Ibèrica -com

0