Josep Fontana

Professor emèrit d’Història de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Alguns historiadors van usar el darwinisme per justificar una visió lineal de la història que tenia com a cim la «civilització occidental».

0