Josep Lluís Cebrián

Biblioteca Gregori Maians. Universitat de València.

85-53

© Germanische Nationalmuseum. Nürnberg. La. 4017 Carta portolana realitzada per Pere Rossell (1464), adscrit al corrent pictòric hispanoflamenc. Genoa, Barcelona and Valencia in the portolan charts

0