Kepa Ruiz-Mirazo, Álvaro Moreno 3POSTS

En aquest article argumentem que el problema de l'origen de la vida no es pot explicar apel·lant exclusivament als mecanismes de l'evolució darwiniana, com un gran nombre d'experts tendeix a pensar, sinó que requereix un profund canvi de perspectiva. En aquesta línia, destaquem que la selecció natural, per a operar com a motor de diversificació (i, indirectament, de potencial increment de la complexitat), implica un conjunt de condicions que, de fet, la facen possible: més en concret, organitzacions químiques automantingudes i auto(re)productives amb un espai fenotípic (és a dir, un ventall de funcions) bastant ampli. Així doncs, com a alternativa als plantejaments majoritaris en el camp de l'origen de vida, basats en poblacions moleculars (habitualment d'RNA) subjecte a evolució darwiniana, proposem una extensió del paradigma «autoorganitzatiu» cap a un d'«auto(re)productiu«, que aplegue adeuqadament l'especificitat del fenomen biològic (en particular, la seua dimensió cel·lular i metabòlica), i que tindria rellevància abans, durant i després que la selecció natural començara a operar.

0