Mariano Marzo

Professor del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona.

Els combustibles fòssils van permetre un gran avenç en la nostra societat i van ser fonamentals per a la revolució industrial. No obstant això, la disponibilitat fi nita, i les difi cultats cada dia majors per a extraure’ls, fan més necessari que mai replantejar-nos l’ús que en fem.
0