A . J. Pérez Cueva

Departament de Geografia, Universitat de València.

S’entén per confort climàtic l’existència de combinacions de paràmetres ambientals (fonamentalment temperatura, humitat, radiació i vent) que no generen estrès en el cos humà.

0