One health: Acció global per a una salut connectada

Convocatòria per a la recepció d'articles

L’augment de la població i, per tant, de la demanda de recursos, la permanent mobilitat de persones i animals, el canvi climàtic i la deterioració dels hàbitats, així com la pèrdua de biodiversitat són factors complexos que han de tindre’s en compte a l’hora d’avançar cap a un concepte de salut actual.

El nostre concepte d’una salut (One Health) per a aquesta monografia es basa en Lapinski, Funk i Moccia (2015) i el seu resum d’intents anteriors de definició. La idea de One Health implica que la salut dels éssers humans, d’altres animals (inclosos els insectes) i dels ecosistemes és interdependent. La salut es defineix de forma àmplia; per exemple, la salut humana abasta no sols la salut física (per exemple, malalties infeccioses i no infeccioses, tant agudes com cròniques), sinó també indicadors de salut personals i socials com el benestar psicològic, emocional, espiritual i econòmic o l’estabilitat sociopolítica. La salut dels animals inclou no només la seua salut física, sinó també els conceptes de benestar animal i consideracions ètiques sobre l’ús d’animals. La salut dels ecosistemes no es limita a la mitigació de les substàncies tòxiques del medi ambient, sinó que també inclou la salut de les plantes, la biodiversitat, la sostenibilitat i la capacitat de recuperació dels ecosistemes. Aquest enfocament d’una sola salut (One Health) reconeix i amplia la inclusió de Zinnstag (2011) de la salut en els sistemes socials ecològics. També reconeix la necessitat que els enfocaments basats en One Health aporten un valor afegit respecte a les solucions, més enllà de la seua interdependència (Zinnstag et al., 2012). Reconeixem que, com a concepte emergent, aquesta definició de One Health pot ser qüestionada, però la interdependència de la salut de cadascun d’aquests sistemes és indubtable.

L’actual pandèmia de COVID-19 ha tornat a evidenciar la connexió entre les diferents espècies i els ecosistemes en els quals ens desenvolupem. Com afirma l’Organització Mundial de la Salut, la majoria de les malalties infeccioses identificades en els darrers anys són d’origen zoonòtic: la SARS, la grip aviària, la MERS, l’ebola, per nomenar només algunes de les més conegudes. Els mercats «humits» i d’animals salvatges constitueixen llocs perillosos en els quals es requereix especial vigilància, però també les grans explotacions ramaderes corren el risc de veure’s afectades per ceps resistents als antibiòtics que utilitzen de manera preventiva i generalitzada. Igualment, la destrucció dels ecosistemes de molts animals provoca que aquests busquen nous espais, més pròxims a zones urbanitzades i en les quals poden accedir a refugi i menjar, augmentant la interacció amb els humans.

Quan encara estem en plena pandèmia de COVID-19, les veus expertes ens adverteixen de futures zoonosis que poden tornar a posar-nos en un compromís similar al qual estem ara, o fins i tot pitjor.

Aquest monogràfic, coordinat per Teresa Thompson (Universitat de Dayton, EUA), està obert a articles que analitzen diferents reptes i problemes relacionats amb el concepte d’una salut (One Health), especialment aquells que aborden el tema des de les cièncias socials en general i la comunicació en particular.

Monogràfic especial sobre One Health: Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: fins al 7 de febrer de 2022 (termini ampliat).
Data prevista de publicació: volum 3 de 2022.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: [email protected]

Referències:

Lapinski, M. K, Funk, J. A., & Moccia, L. T. (2015). Recommendations for the role of social science research in One Health. Social Science & Medicine, 129, 51–60. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.09.048

Zinsstag, J., Meisser, A., Schelling, E., Bonfoh, B., & Tanner, M. (2012). From ‘two medicines’ to ‘One Health’ and beyond. Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 79. http://www.ojvr.org/index.php/ojvr/article/view/492

Zinsstag, J., Schelling, E., Waltner-Toews, D., & Tanner, M. (2011). From ‘one medicine’ to ‘One Health’ and systemic approaches to health and well-being. Preventive Veterinary Medicine, 101, 148–156. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2010.07.003

© Mètode 2021