Enfermas, d’Elinor Cleghorn

Emmalaltir en la perifèria

Enfermas. Una historia sobre las mujeres, la medicina y sus mitos en un mundo de hombres
Elinor Cleghorn
Traducció d’Ana Pedrero Verge. Paidós. Barcelona, 2022. 512 pàgines.

L’estudi de la subjectivitat i les experièn­cies de vida és un tema de creixent interès en diversos àmbits cien­tífics i humanístics. Es tracta de donar un protagonisme destacat a les persones que pateixen o han patit una malaltia, incorporar les seues veus i estudiar les seues perspectives. Tot això a fi d’explo­rar i comprendre la imatge que construeixen del seu propi cos en estat de salut i de malaltia; les relacions que estableixen amb els professionals sanitaris, o la manera en què els punts de vista cientí­fics influeixen en les seues percepcions. I també conèixer les seues resistències, la seua vulnerabilitat davant els riscos sanitaris, la seua capacitat per a demandar atenció, per a qüestionar i, si és el cas, transformar les estructures organitzatives sanitàries, i per a traslla­dar a la societat i als polítics i gestors les seues vivències personals i col·lectives. Situar el focus d’anàlisi en les dones ha sigut d’especial importància amb estudis destacats i de referència obligada com, en el nostre entorn, els de Teresa Ortiz i Montserrat Cabré. Doncs bé, tot això es reflecteix en el volum de la britànica Elinor Cleghorn, la personalitat de la qual conjumina dos tipus de conei­xement. D’una banda, la seua formació i investigació en humanitats i estudis culturals i, en segon lloc, les seues vivències i experiències com a pacient amb una patologia crònica. El recurs a la història, amb un llarg recorregut –des de la Grècia clàssica fins a la contempo­raneïtat– impregna tot el llibre com a element de reflexió necessari per a poder entendre la complexitat de la situació actual, mitjançant una anàlisi crítica, a vegades descarnada, amb esments freqüents a casos clínics concrets, a experiències doloroses, a males pràcti­ques, a absència d’elements compassius. I, no menys important, als usos (i, a vegades, abusos) de tecnologies com els espèculs vaginals, les ovariotomies o els ansiolítics.

A través d’una quasi exhaustiva i ben documentada bibliografia i amb lectura d’algunes fonts primàries seleccionades –en gran manera obtingudes, com comenta explícitament, dels excel·lents fons documentals d’importants institucions com la biblioteca digital de la Wellcome Collection de Londres o l’arxiu de les universitats novaiorqueses dedicat a Margaret Sanger, pionera de l’educació sexual i activista a favor dels anticonceptius–, l’autora construeix la seua pròpia història. Hi ha molt d’autobiografia i no sols en l’últim capítol, «Autoimmune», sinó al llarg de tota l’obra. Però no parla sols de la seua pròpia experiència: moltes pàgines estan repletes de testimoniatges de dones, tant conegudes –com la renaixentista Christine de Pizan o les primeres dones metgesses de finals del segle xix com la nord-americana Mary Putnam Jacobi–, com anò­nimes; sobretot d’aquestes últimes.

De la histèria a la fibromiàlgia, passant per l’endometriosi i les malalties per autoimmunitat –com les diverses formes clíniques del lupus–, desfilen aquestes dones per les pàgines del llibre com a expertes en experiències, experiències no sempre utilitzades com a eines útils que haurien servit per a augmentar el coneixement sobre aquestes patologies per part de la ciència mèdica.

© Mètode 2022 - 114. Un món, una salut - Volum 3 (2022)

Professora emèrita d’Història de la Ciència. Universitat Miguel Hernández.