Encontres

El món en què vivim és un món cada cop més global, amb un predomini clar de la informació i dels mitjans de comunicació, ple d’interactivitat i retroalimentacions, cosa que fa més difícil sostenir la cada vegada més tòpica idea d’un possible cisma entre els coneixements cientificotècnics i artístics. Probablement és la literatura l’expressió artística que amb més intensitat ha mostrat el desdibuixament de la línia divisòria entre ciència i art, fenomen al qual ha contribuït històricament no només amb textos que recreen l’activitat científica, sinó també reflexionant sobre les implicacions morals, ètiques i socials que la mateixa ciència genera, com a construcció humana que és. 

L’impuls cientista que ha acompanyat el progrés intel·lectual dels darrers dos segles fa comprensible la facilitat amb què la ciència ha irromput en una disciplina com la literatura, tan procliu a reflectir no només la polièdrica condició humana, sinó també tot el medi social i ambiental que l’envolta. L’escriptor, mai aliè a la seva circumstància vital, ha trobat en l’apropiació particular de la ciència una forma d’expressió artística, capaç de seduir uns lectors que ja estan preparats per entomar les propostes científiques i tecnològiques que amb assiduïtat arriben als potents canals informatius que caracteritzen el nostre entorn actual. 

Els articles que conformen aquest monogràfic són una mostra explicativa del maridatge de ciència i literatura com a expressió artística i com a assemblatge conceptual i intel·lectual que fa de les dues disciplines una nova expressió amb una aproximació a la realitat més complexa i més rica. El lector hi trobarà, entre altres, enfocaments històrics, sociològics, psicològics o epistemològics, tots, però, amb un mateix significat: mostrar que les relacions entre ciència i literatura conflueixen en una cruïlla clarament delineada i del tot inevitable.

Pasqual Bernat. Historiador de la ciència i investigador del Centre d’Estudis d’Història de la Ciència. Universitat Autònoma de Barcelona.
© Mètode 82, Estiu 2014.

   
© Mètode 2014 - 82. Encontres - Estiu 2014
POST TAGS:
Investigador del Centre d'Estudis d'Història de la Ciència. Universitat Autònoma de Barcelona.