Política de privacitat

Responsable

Mètode: Revista de Difusió de la Investigació de la Universitat de València (d’ara endavant, Mètode) és l’entitat titular del lloc  www.metode.cat, portal de divulgació de la revista de la Universitat de València.

Revista Mètode de la Universitat de València
CIF Q4618001D
Jardí Botànic de la Universitat de València
C/ Quart, 80
46008 València

Correu electrònic: [email protected]

Per a més informació sobre el tractament, captació i recollida de dades

Mètode informa els usuaris que pot recaptar aquelles dades personals que li siguen facilitades com a conseqüència de l’accés i/o utilització del seu lloc web. Per a l’acompliment de les seues funcions, la revista Mètode disposa de fitxers i tractaments de dades personals que han de respectar el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega la Llei orgànica 15/1999.

Finalitat

La informació obtinguda serà processada únicament per a les finalitats pròpies de Mètode. Les dades recaptades poden ser utilitzades amb finalistats acadèmiques, administratives, estadístiques, científiques i investigadores, culturals i de divulgació del coneixement, així com per a l’atenció de les seves consultes, suggeriments o reclamacions. En tot cas, els usos concrets s’han d’ajustar sempre a les finalitats per a les quals expressament s’hagen recaptat les dades.

Dret d’accés, rectificació i cancel·lació

Mètode, a través de la Universitat de València, disposa de fitxers amb dades personals degudament notificats i/o registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La consulta d’aquests fitxers es pot fer des de la pàgina web oficial de l’Agència en el Registre General de Protecció de Dades.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. L’exercici d’aquests drets és personalíssim i s’ha de realitzar mitjançant la presentació d’una sol·licitud que ha d’incloure:

  • Nom i cognoms de la persona interessada.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona interessada o document oficial equivalent.
  • Identificació, si escau, de la persona que la represente, i també el document acreditatiu de tal representació.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud.
  • Adreça a l’efecte de notificacions; data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

La sol·licitud s’ha de dirigir a:
Servei d’Informàtica – Protecció de dades
Universitat de València
C/ Amadeu de Savoia, 4
46010 València
[email protected]

Si es desitja més informació relacionada amb l’exercici d’aquests drets, es pot accedir a l’adreça següent:
http://www.uv.es/siuv/cat/normativa/drets.wiki

Cesió i comunicació de dades

La participació en determinats concursos o promocions de la revista Mètode implica l’autorització de la publicació de les seues dades personals en la nostra web i en els perfils socials de la revista a efectes de comunicar la persona guanyadora.

L’ús de les dades publicades en el lloc web de la revista Mètode s’han de vincular exclusivament a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat. Es prohibeix usar-les per a qualsevol altra finalitat, i en concret per a finalitats de caràcter comercial o publicitari. Els usos contraris a aquesta disposició donen lloc a la notificació dels fets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o a altres autoritats competents, sense perjudici de l’exercici per la Universitat de València de les actuacions addicionals que legalment li assistisquen.