Normes d’edició

La revista Mètode centra el seu interès en la divulgació assagística d’investigacions científiques originals, així com en l’anàlisi de la recerca actual i de la comunicació de la ciència.

Els articles de la revista estan dividits en dos gran grups, en funció de si se sotmeten a revisió per persones expertes o no:

a) Articles d’actualitat i opinió: opinió, reportatges, entrevistes i ressenyes.

b) Articles d’investigació (revisats per persones expertes): Monogràfics temàtics i documents de temàtica lliure (Consulta ací els pròxims monogràfics previstos).

Normes específiques dels articles de divulgació

Els articles de divulgació comprenen reportatges sobre temes científics, entrevistes a figures reconegudes dins del camp científic, articles d’opinió i ressenyes.

Aquests articles no se sotmeten a revisió externa, tot i que si que s’avalua la seua adequació a la política editorial de la revista, tenint en compte diversos factors com el rigor científic, l’interès per al lector i l’estil del text.

Els articles divulgatius són encarregats principalment per l’editor, però els autors que ho desitgen poden realitzar propostes directament escrivint a la redacció o la coordinació de la secció de Llibres en el cas de les ressenyes.

Tribunes i articles d’opinió. 4.400 caràcters amb espais, inclosos títol d’una línia màxim i signatura de tres o quatre línies (4.000 caràcters amb espais, títol i signatura inclosos, si va acompanyat de fotografia). Textos de reflexió sobre qüestions d’actualitat científica o universitària.

Articles i reportatges: Entre 14.000 – 18.000 caràcters amb espais. Aquests textos tindran un estil eminentment divulgatiu.

Entrevistes: Entre 14.000 i 18.000 caràcters amb espais. Les entrevistes es publicaran preferiblement amb el format típic pregunta-resposta. Hauran de dur un breu paràgraf introductori del personatge i un titular consistent en una declaració breu i destacada de les declaracions de l’entrevistat.

Ressenyes: 3.200 caràcters amb espais inclosos (mitja pàgina) i entre 5.500 i 6.000 caràcters amb espais inclosos (pàgina sencera). Les ressenyes són comentaris analítics i crítics de publicacions de temàtica científica o divulgativa, en l’àmbit de continguts de la revista o que puguen ser d’interès per als lectors de Mètode. S’evitaran les ressenyes merament descriptives del contingut del llibre. Hauran de comptar amb els següents elements:

 • Un títol expressiu referent al llibre ressenyat.
 • La referència bibliogràfica del llibre: Títol i subtítol, autor o editor, altres responsables, editorial, lloc d’edició i any, i pàgines.
 • Comentari central descriptiu i crític del contingut del llibre.

Seccions fixes: Només per encàrrec de l’editor.

Elements del text

L’article ha de constar dels següents elements:

 • Titular
 • Subtítol
 • Text. Sempre és millor estructurar el text amb titolets (sense numerar), com se sol fer en premsa, però sense abusar dels subapartats en nivells jerarquitzats i numerats, que potser resulten molt clars i convenients per a un manual però no per a un article de divulgació en què és important l’amenitat.
 • Imatges amb els sues peus i crèdits de foto.
 • Fórmules i gràfics, si l’autor ho considera convenient.
 • Signatura, amb una breu referència sobre la filiació de l’autor (activitat principal que desenvolupa, càrrec, departament, universitat, etc.): Julio Pérez Díaz. Professor titular del departament de Biologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Si l’autor ho considera convenient, haurà d’acompanyar el text amb una bibliografia bàsica i, en tot cas, amb les referències de les obres citades en el text (veieu els apartats Referències bibliogràfiques abreujades i Bibliografia). Sempre és millor citar l’edició més accessible al lector.
Cites
 • Les cites de textos s’han d’incorporar al cos del discurs principal entre cometes angulars («»). Tal i com s’ha indicat quan calga s’han d’emprar d’acord amb la gradació següent: « ” ‘ ‘ ” ».
 • Quan les cites siguen extenses (més de tres línies) és convenient copiar-les, sense cometes ni cursiva, en un paràgraf a part, amb el marge més entrat que el text i un cos de lletra menor.
 • Si s’omet part del text de la cita s’ha d’assenyalar amb punts d’elisió entre claudàtors: […]. També s’ha d’escriure entre claudàtors qualsevol incís redactat per la persona que cita.
 • Les cites textuals han d’anar acompanyades de la referència bibliogràfica abreujada (Autor, any), cosa que disminuirà notablement el nombre de notes al peu.
 • En el cas de citacions de caire literari és millor reproduir-les en la llengua original i, quan siga necessari, acompanyar-les de la traducció al català en una nota al final de l’article.
Notes

No s’han d’utilitzar llevat que siga estrictament necessari. És millor incloure qualsevol tipus d’aclariment dins el text, igual com farem amb les referències bibliogràfiques.

Les indicacions de les notes en el cos de l’original s’han de fer mitjançant números aràbics, volats o entre parèntesis i sempre darrere dels signes de puntuació.

Normes bibliogràfiques

Per a la citació de les referències, Mètode utilitza l’última edició de les normes d’estil APA.

Normes específiques per als articles de revisió (Monogràfics i documents)

Els articles enviats a la secció de monogràfics temàtics i a la de documents de temàtica lliure conformen el corpus científic de Mètode. Aquests articles se sotmeten al sistema de doble revisió cega (Més sobre el procés de revisió cega i sobre la preparació per al seu enviament).

Els articles monogràfics o documents s’han d’enviar a través de la plataforma OJS de la revista Mètode (Més sobre el procés de registre i enviament d’articles a través d’aquesta plataforma).

El contingut dels articles ha de ser original i no s’han d’haver enviat simultàniament a cap altra publicació. Mètode pren mesures per a evitar plagis i altres possibles males pràctiques. La revista té un fort compromís amb la transparència. L’autor o autors han d’especificar si la investigació ha rebut qualsevol tipus d’ajuda econòmica i, si cal, fer una declaració de conflicte d’interessos. Per favor, comprove el Codi ètic de Mètode abans d’enviar el seu manuscrit.

Els articles d’investigació comprenen textos que presenten nous resultats d’una recerca o bé de revisió o d’anàlisi sobre resultats en una àrea científica determinada o sobre aspectes concrets d’una disciplina, i es divideixen en dos categories:

 • Articles monogràfics: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais. S’inclouen en un monogràfic o en un dossier, per als quals es realitzen convocatòries d’articles periòdicament.
 • Documents. Entre 16.000 i 25.000 caràcters amb espais. Articles de temàtica lliure que es publiquen de manera independent als monogràfics i dossiers.

Els articles d’investigació pertanyents a la secció de Monogràfics han de complir amb les següents normes editorials específiques:

 1. L’article comptarà amb títol i subtítol.
 2. L’article comptarà amb un resum d’entre 100 i 120 paraules.
 3. S’inclouran 5 paraules clau.
 4. Text. Sempre és millor estructurar el text amb titolets (sense numerar).
 5. Imatges amb els corresponents peus i crèdits.
 6. Gràfics o taules si l’autor ho considera convenient.
 7. Els articles podran incorporar notes a peu de pàgina sempre que siguen imprescindibles.
 8. L’article inclourà un llistat de referències al final del text (no més de 15). Hauran de seguir les normes de citació indicades a continuació.
 9. El màxim d’autors per article serà de 3. Si qualsevol altre investigador ha col·laborat en l’article s’indicarà en l’apartat d’agraïments.
 10. La signatura i la filiació dels autors s’indicarà en un arxiu independent per a garantir la revisió cega. S’haurà d’incloure el nom complet i filiació dels autors (nom, càrrec, departament i institució), i una breu referència biogràfica que continga 2 o 3 frases sobre cada autor. En aquest arxiu independent s’inclouran també totes aquelles referències que poden permetre identificar l’autoria durant la revisió (dades de contacte, agraïments, projecte en el qual s’ha desenvolupat la investigació, etc.)
Referències

Per a la citació de les referències, Mètode utilitza l’última edició de les normes d’estil APA.

Material gràfic

És recomanable que l’autor acompanye el text amb imatges (gràfics, esquemes, il·lustracions o fotografies). Aquestes s’han de presentar a part, convenientment numerades, amb indicació de la situació dins del text i amb els peus, llegendes, títols i explicacions corresponents. Les imatges han de tenir una resolució de 300 dpi i les seues dimensions seran, almenys, les mateixes que tindrà una vegada publicada. Les imatges es presentaran preferiblement en els formats TIFF (sense comprimir) o EPS.

En cas que l’autor no presente cap imatge, és convenient que suggeresca quines podrien il·lustrar adequadament el seu article.

© Mètode 2016