Teresa Casquel

Llicenciada en Geografia i autora de diversos llibres sobre vies pecuàries i camins tradicionals en la muntanya.

les vies pecuàries del País Valencià

Dins del viari tradicional, les vies pecuàries, camins de bestiar o de transhumància, posseeixen elements que les distingeixen de la resta, ja que la seua funció és canalitzar el tràfec de bestiar oví, caprí i vaquí.
0