Parlem d’‘open access’

Definicions, fonaments i aplicació a les revistes científiques

Introducció

La comunicació científica, realitzada mitjançant la publicació de documents en què l’investigador ofereix a la resta de la comunitat científica els resultats de les seues investigacions, és la forma més habitual de donar a conèixer la producció de coneixement. Des que en 1665 es va publicar la primera revista científica, el Le Journal des Sçavans, aquestes han esdevingut –si més no en algunes àrees– el vehicle per excel·lència de difusió del coneixement científic. Segons Delgado López-Cózar, Ruiz Pérez i Jiménez-Contreras (2006), «els autors recorren a les revistes científiques amb la intenció d’assegurar la propietat de les seues idees (registre públic) i amb la suposada certesa que el coneixement publicat és vàlid, està contrastat científicament i respecta les normes acadèmiques del mètode científic, i això és així perquè ha estat avaluat de manera justa i imparcial pels membres de la comunitat científica, fet que les converteix en un instrument de certificació i validació del coneixement». Aquest paper es mantindria si l’article continuara sent una peça clau en la comunicació de la ciència i exercira un paper fonamental en el control de qualitat i de manteniment del crèdit científic. No obstant això, en els darrers vint anys les revistes científiques han experimentat dos canvis profunds: el pas del paper al format electrònic i el sorgiment de l’accés obert.

El moviment d’accés obert (OA, per les sigles en anglès d’open access), com és bastant conegut, consisteix en l’accés lliure i gratuït als treballs científics. Encara que conceptualment no es pot afegir res sobre aquest moviment, cal assenyalar que va més enllà de llegir o descarregar articles sense cap cost, ja que es fonamenta en una sèrie d’aspectes (legals, polítics…) que han representat una autèntica revolució en la manera de comunicar ciència. El seu vertader abast dista de ser predictible. Centrant-nos en el terreny de les revistes científiques, en aquest text tractarem de desgranar algunes de les qüestions sobre l’aplicació dels fonaments de l’accés obert i les seues implicacions en la comunitat científica: la seua suposada gratuïtat, els nous models de negoci que han adoptat les revistes, la protecció dels drets d’autor i els permisos de reutilització dels continguts publicats en obert.

«L’objectiu de l’accés obert és que qualsevol puga accedir lliurement i sense cap restricció de tipus econòmic o legal a la informació científica»

Els pilars de l’accés obert

L’accés obert té els antecedents en tres declaracions que van establir les bases i principis fonamentals d’aquest moviment: les declaracions de Budapest i Bethesda, l’any 2002, i la Declaració de Berlín el 2003.

La primera, la Declaració de Budapest, defineix l’accés obert a la literatura científica com «la disponibilitat gratuïta d’aquesta en el Internet públic, per tal que qualsevol usuari la puga llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o usar-los [els textos d’aquests articles] per a qualsevol altre propòsit legal, sense cap barrera financera, legal o tècnica distinta d’aquelles inseparables del que implica accedir a Internet mateix» (BOAI, 2002).

La Declaració de Bethesda completa l’anterior i estableix dues de les bases de l’accés obert, la reutilització dels continguts i la seua disponibilitat per mitjà de repositoris: «El/s autor/s i el/s propietari/s dels drets de propietat intel·lectual atorguen als usuaris un dret lliure, irrevocable, universal i perpetu d’accés i llicència per a copiar, utilitzar, distribuir, transmetre i presentar el treball públicament i fer-ne obres derivades i distribuir-les, en qualsevol suport digital per a qualsevol finalitat responsable, [dret] subjecte a una atribució apropiada de l’autoria, així com el dret a fer-ne una petita quantitat de còpies impreses per al seu ús personal» (Bethesda statement on Open Access publishing, 2003).

Aquestes declaracions van establir els pilars sobre els quals descansa l’accés obert, l’objectiu del qual és que qualsevol puga accedir lliurement i sense cap restricció de tipus econòmic o legal a la informació científica. L’accés obert garanteix alguna cosa més, ja que la llicència de copyright (drets d’explotació de l’obra), ja pertanya aquesta a la publicació, societat científica, casa edito­rial o als autors, ha d’establir els permisos que té el lector/usuari per a reutilitzar el treball, que podran ser més o menys restrictius segons la modalitat de publicació.

Les modalitats d’execució d’aquesta forma de difusió del coneixement científic són dues vies complementàries conegudes com a «via verda» –o arxiu en repositoris– i «via daurada» –o publicació en accés obert.

El nombre de revistes i institucions que s’han adherit al moviment de l’accés obert no ha parat de créixer des dels seus inicis. Sens dubte, un dels factors fonamentals del seu èxit ha estat el suport polític i acadèmic per tal que la producció científica, especialment la finançada amb fons públics, estiga disponible a l’abast de tothom. En les imatges, campanya emmarcada dins del projecte Open Access Week per tal de conscienciar els membres de la comunitat universitària de les barreres d’accés a la informació que significa el sistema de pagament per subscripció. En la imatge de la dreta, pot llegir-se el següent missatge enganxat en un article imprès: «Sense la subscripció que la biblioteca de la U de L [Universitat de Lethbrid­ge, Canadà] paga actualment, aquest article costa 35,95 dòlars.» / Yayo Umetsubo

La via verda consisteix en l’autoarxiu –per part de l’autor– o arxiu delegat –a través de tercers– de la versió final de l’article publicat (versió d’editorial) o el manuscrit final revisat per experts (versió de l’autor, sense maquetar per part de l’editorial) en un repositori. Els repositoris són bases de dades on s’emmagatzemen i preserven objectes digitals de tota classe (documents, fotos, vídeos, arxius d’àudio, etc.) basats en el protocol OAI-PMH que els fan oberts i accessibles. Els repositoris institucionals reuneixen la producció científica i acadèmica d’una institució i en els temàtics s’emmagatzema la producció dedicada a una determinada matèria. En els últims anys, el nombre de repositoris institucionals, en què els membres de la institució emmagatzemen el que publiquen –que es pot llegir i descarregar de manera gratuïta– no ha parat de créixer, i ha permès que els autors distribuïsquen, difonguen i donen visibilitat a les seues investigacions, i n’asseguren la conservació.

La via daurada consisteix en la publicació en revistes científiques d’accés obert, que analitzarem amb detall més endavant.

Ambdues rutes d’execució de l’accés obert han estat impulsades des dels diferents vèrtexs que conformen el procés de comunicació científica: investigadors, editors, institucions, agències d’investigació, etc. El suport polític i acadèmic, amb l’aprovació de recomanacions, mandats i lleis perquè la producció científica, especialment la finançada amb fons públics, estiga disponible a l’abast de tothom també ha estat fonamental.

Un dels mecanismes utilitzats per les institucions acadèmiques i de recerca per a fomentar el moviment d’accés obert ha estat l’adhesió a les diferents declaracions abans esmentades, o la posada en marxa de mandats o recomanacions per a incitar a publicar en obert. L’Escola d’Electrònica i Cièn­cies de la Computació de la Universitat de Southampton va ser la primera facultat a adoptar un mandat d’autoarxiu en repositoris l’any 2002. A partir d’aquest moment, les universitats amb mandat d’accés obert han anat creixent i, des del 2005, després de la publicació a càrrec de la Wellcome Trust del primer mandat d’accés obert d’una agència de finançament de la recerca, moltes d’aquestes, tant privades com públiques, han optat per mandats d’autoarxiu o publicació en revistes d’accés obert (Carr, Swan i Harnard, 2010).

Al nostre parís, un gran nombre d’universitats ja té mandats d’autoarxiu en repositoris. Totes aquestes polítiques es poden consultar a la base de dades Sherpa-Juliet: Research Funder’s Open Access Policies. En el marc nacional, la llei de la ciència (2011) dedica el seu article 37 a la difusió en accés obert i estableix que «el personal de recerca l’activitat investigadora del qual siga finançada majoritàriament amb fons dels pressupostos generals de l’Estat farà pública una versió digital de la versió final dels continguts que li hagen estat acceptats per a publicació […] en repositoris d’accés obert, tan prompte com siga possible i no més tard de dotze mesos després de la data oficial de publicació».

Les revistes i l’accés obert

Tal com assenyalen Melero i Abad-Garcia (2011), pot dir-se que «hi ha revistes científiques d’accés obert des de l’aparició d’Internet, però és des de la Declaració de Budapest que es defineix el significat d’accés obert i les revistes com una via per a aconseguir-lo quan comencen a identificar-se revistes d’accés obert que ja ho eren, i a sorgir-ne d’altres amb models inexistents en l’època de les revistes en versió impresa». Així, l’any 2003, la creació de la Public Library of Science (PLoS) i les seues revistes d’accés obert «pures» va donar una gran visibilitat a aquest nou model d’edició científica. També hi hagué revistes que van migrar des del model de subscripció tradicional cap a l’accés obert.

No obstant això, és important assenyalar que una revista d’accés obert no és només aquella que dona accés als seus articles de manera gratuïta (bé just després de la publicació o després d’un període d’embargament), sinó que a més, i tal com s’afirma en la Declaració de Budapest, «l’únic rol del copyright en aquest domini serà donar als autors el control sobre la integritat dels seus treballs i el dret de ser adequadament reconeguts i citats», és a dir, quan una revista es publica «en obert», el copyright (això és, el dret a publicar i distribuir, a reproduir l’obra, realitzar traduccions, mostrar en públic i autoritzar altres perquè exercisquen qualsevol d’aquests drets) el manté en exclusiva l’autor del treball o el cedeix, només en part, a l’editorial.

Per la seua banda, el posseïdor d’aquests drets (autor/editorial) establirà els permisos que té el lector/usuari per a reutilitzar aquest treball, que podran ser més o menys restrictius en funció de la modalitat de publicació. Aquests permisos s’estableixen mitjançant llicències en obert que ofereixen un marc jurídicament vàlid a l’accés obert. Les llicències més utilitzades en l’àmbit acadèmic i de la publicació científica són les Creative Commons (CC), mentre que les llicències GNU són les més populars per a publicar el programari lliure. En ambdós casos, a través d’aquestes llicències s’ofereixen alguns drets als usuaris finals (els lectors) sota certes condicions que són «Reconeixement» (Attribution), «Ús no comercial» (Non commercial), «Sense obres derivades» (No derivate works) i «Compartir igual» (Share alike). L’ús d’aquestes llicències és completament gratuït. Segons els permisos transferits pel posseïdor dels drets d’explotació, hi ha sis modalitats de llicències CC mitjançant les quals es defineixen les condicions amb què altres poden compartir la seua obra i fer-ne ús, sense necessitat de demanar permisos per a fer-ho:

  • Reconeixement (CC BY). Aquesta és la llicència més permissiva de totes i permet copiar, distribuir i exhibir públicament l’obra, fer-ne obres derivades (barrejar i crear a partir d’aquesta obra) i fer-ne ús comercial, tot això sota la condició de reconèixer i citar l’autor original. En cas de reutilitzar o distribuir l’obra cal deixar ben clars els termes de la llicència.
  • Reconeixement - Compartir igual (CC BY-SA). Aquesta llicència permet copiar, distribuir i exhibir públicament l’obra; fer-ne obres derivades (barrejar i crear a partir d’aquesta obra) i fer-ne ús comercial, tot això sota la condició de reconèixer i citar l’autor original. En cas de generar una obra derivada, aquesta només pot distribuir-se sota una llicència idèntica.
  • Reconeixement – Sense obra derivada (CC BY-­ND). Sota aquesta llicència, l’usuari pot copiar, distribuir i exhibir públicament l’obra i fer-ne un ús comercial, sempre que es reconega l’autoria i no es creen obres derivades a partir de l’original.
  • Reconeixement - No comercial (CC BY-NC). Sota aquesta llicència, l’usuari pot copiar, distribuir i exhibir públicament l’obra i pot crear obres derivades, sempre que aquestes noves creacions reconeguen l’autoria de l’obra original i no siguen utilitzades de manera comercial.
  • Reconeixement - No comer­cial - Compartir igual (CC BY-NC-SA). Sota aquesta llicència, l’usuari pot copiar, distribuir i exhibir públicament l’obra; se’n poden crear derivades a partir de l’original sempre que l’obra creada no s’utilitze amb finalitats comercials, es reconega l’autoria de l’obra original i l’obra creada es compartisca sota una llicència amb els mateixos termes.
  • Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (CC BY-NC-ND). És la llicència més restrictiva de les sis. L’usuari pot copiar, distribuir i exhibir públicament l’obra, sempre que es reconega la seua autoria, però no està permès generar-ne obres derivades ni el seu ús comercial. És el tipus de llicència utilitzada per grans editorials com Eselvier.

Així doncs, les revistes d’accés obert duen a terme una cessió de drets d’ús d’acord amb els principis de l’accés obert, mentre que les revistes «només» gratuïtes (aquelles que ofereixen accés als seus articles amb període d’embargament o sense) i els drets d’autor queden en poder exclusiu de l’editorial (Melero i Abad-García, 2011).

En les revistes publicades en obert, els drets d’autor solen gestio­nar-se mitjançant llicències que ofereixen un marc jurídicament vàlid a l’accés obert: les més utilitzades en l’àmbit acadèmic i de la publicació científica són les llicències de Creative Commons (CC). En la imatge, icones gràfiques dels sis tipus de llicències CC utilitzades per a definir les condicions sota les quals els usuaris poden fer ús d’una obra. Les quatre condicions bàsiques són: reconeixement de l’autoria (BY), ús no comercial (NC), sense obres derivades (ND), i compartir l’obra derivada o que fa ús de l’original sota el mateix tipus de llicència (SA). / Logotip que simbolitza l’accés obert, dissenyat per al projecte Public Library of Science (PLoS), que va nàixer amb l’objectiu de crear una biblioteca de revistes científiques amb llicències d’accés obert als seus continguts.

Pel que fa a la tipologia de revistes en accés obert, tenint en compte que entre el model tradicional basat en el pagament de subscripcions i les revistes totalment obertes existeix una gran varietat de combina­cions, Melero i Abad-García (2011) proposen una classificació basada en els tipus de finançament de la revista i en la possessió dels drets d’utilització i explotació (copyright), de manera que distingeixen entre:

  • Publicacions d’accés obert gratuïtes per a lectors i autors. Són el cas més pur de revistes d’accés obert; en aquestes, ni lector ni autor paguen per llegir o publicar respectivament i els autors retenen el copyright dels seus treballs tot cedint els drets no exclusius de publicació a la revista. Generalment pertanyen a societats científiques o universitats que les financen.
  • Revistes d’accés obert de pagament per publicació (model «autor paga»). En aquestes, els autors retenen els drets de copyright i paguen per publicar, a vegades sumes elevades, que en la majoria d’ocasions són abonades per la institució a què pertanyen o pels finançadors que els donen suport. Els lectors veuen obertament els articles. En l’àrea de les ciències de la salut són un bon exemple les revistes PLoS, que, a més de ser pioneres, van contribuir a donar gran visibilitat al moviment d’accés obert.
  • Revistes de pagament per subscripció amb opció d’accés obert (models híbrids). En aquestes, es paga a canvi que l’article estiga en accés obert, juntament amb altres que no ho estan. Aquesta opció, coneguda com a open choice (nom del primer model híbrid que va eixir al mercat i que va posar en marxa l’editorial Springer), ha estat l’alternativa que han adoptat grans grups editorials com Eselvier, BMJ, Cambridge i molts més, per a poder així oferir als seus lectors la possibilitat d’acomplir amb els mandats de les agències finançadores.
  • Revistes basades en el model de subscripció que faciliten accés a la seua versió digital amb període d’embargament o sense. Aquestes són revistes de pagament que retenen en exclusiva els drets de l’autoria dels treballs; per tant, «l’únic aspecte que les diferencia conceptualment d’una revista d’accés obert és la relativa als drets d’autor. Per a diferenciar aquestes revistes, se les denomina free access» (Melero i Abad-García, 2011).

La subscripció, quotes i anuncis han estat tradicionalment les vies de finançament principals de les revistes científiques. La consolidació i acceptació gradual del moviment d’accés obert, que parteix de la base de l’eliminació de les barreres econòmiques per a l’accés a la informació, i el fet que cada vegada siguen més les agències finançadores i institucions acadèmiques que obliguen els seus patrocinats a publicar en revistes d’accés obert, o bé a dipositar els seus resultats en un repositori, han provocat que les revistes busquen alternatives que permeten els investigadors complir amb ells i, al mateix temps, finançar els costos de publicació.

Les dades del Directory of Open Access Journals

Malgrat el seu breu recorregut, el fenomen de l’accés obert no ha fet més que créixer. Per a mostrar l’última instantània del moviment cal recórrer al Directory of Open Acces Journals (DOAJ), el major directori que indexa i proporciona accés a revistes acadèmiques de qualitat, d’accés obert i revisades per experts. Les últimes dades extretes del seu web indiquen la rellevant posició d’Espanya dins del moviment d’accés obert, ja que és el quart país en la classificació del directori pel que fa a nombre de revistes, per davant de països com Estats Units (661), Itàlia (339), Alemanya (258) i només per darrere de Regne Unit (1.469), Indonèsia (1.367) i Brasil (1.293). En l’àmbit iberoamericà, destaquen Colòmbia (315), Argentina (200) i Mèxic (122), amb Brasil i Espanya al capdavant.

Pel que fa a llicències utilitzades per les revistes registrades en el directori, la més comuna és CC BY, seguida de la CC BY-NC-ND; és a dir, la més oberta i la més restrictiva respectivament. La menys utilitzada és la CC BY-ND.

«S’estima que com a mínim el 28 % de la literatura acadèmica es publica en obert»

Les dades que ofereix l’Associació de Publicacions Acadèmiques d’Accés Obert (OASPA, per les seues sigles en anglès), que agrupa entre els seus membres fundadors grans editorials d’accés obert com Biomed, Hindawi o PLoS, mostra xifres igual de contundents: durant el període comprès entre 2000 i 2017, els membres de l’OASPA van publicar 1.128.721 articles amb llicència CC BY en revistes d’accés obert «pures» (Redhead, 2018) i s’estima que com a mínim el 28 % de la literatura acadèmica es publica en obert (Piwowar et al., 2018).

Les monografies tampoc són alienes al moviment i el Directori de Llibres d’Accés Obert (DOAB) recull ja més de 13.000 títols que seguiran sens dubte creixent, més de la meitat publicats sota una llicència Creative Commons.

En qualsevol cas, el nombre de revistes (i institucions) que s’han adherit a aquest moviment no ha parat de créixer des dels seus inicis i Espanya no s’ha mantingut al marge d’aquest escenari. Abadal (2017) estima que un 25 % de les revistes espanyoles són d’accés obert, en comparació amb el 47 % a nivell mundial (Piwowar et al., 2018).

Les succintes dades comentades mostren l’alt grau de consolidació de la filosofia de l’accés obert i la progressiva i contínua incorporació de les revistes científiques a aquesta nova concepció de difusió de la ciència i els drets d’autor.

Des que en 1665 es publica la primera revista científica, Le Journal des Sçavans (en la imatge), aquestes han esdevingut el vehicle per excel·lència de difusió del coneixement científic en moltes àrees. Però en els últims vint anys les revistes científiques han experimentat dos canvis profunds: el pas del paper al format electrònic i el sorgiment de l’accés obert.

Existeix una part de la comunitat científica que defensa posicions contràries a l’accés obert, ja que els seus postulats i el fet que siga l’autor qui haja de sufragar els costos de publicació compta amb molts detractors. No obstant això, una part important de les reticències que encara persisteixen en la comunitat científica internacional sobre l’accés obert tenen a veure amb els dubtes sobre la seua qualitat. No pocs acadèmics, erròniament, donen per fet que una revista, només per publicar en accés obert, no compleix els criteris de qualitat i de transparència propis de les publicacions acadèmiques, i consideren que els models editorials manquen del rigor suficient. Davant d’això, cal dir que la qualitat d’una revista no depèn del fet que siga d’accés obert o d’accés per subscripció, ni depèn de la manera com es distribuïsca, sinó de qüestions com ara que dispose d’un un bon sistema de revisió d’experts i de controls de qualitat i originalitat dels manuscrits rigorosos. Tant les bases de dades Web of Sciences com Scopus indexen un bon nombre de revistes d’accés obert, el 19,5 i el 8,5 % dels seus títols respectivament (Abadal, 2017). La presència d’aquestes revistes en bases de dades de reconegut prestigi, caràcter internacional i que apliquen uns exigents filtres de selecció és un senyal clar de la seua qualitat científica, per tot el que implica la superació d’aquests processos de selecció. Gran part d’aquesta visió sobre l’absència de rigor de les revistes que publiquen en accés obert és deguda a l’existència de les anomenades revistes depredadores, terme encunyat pel bibliotecari de la Universitat de Colorado Jeffrey Beall (2010). Es denomina així revistes de prestigi dubtós que, aprofitant la necessitat dels investigadors de publicar, ofereixen els seus serveis de publicació a canvi del pagament de taxes, sense que el treball haja passat per tot un procés de revisió seriós, auditable i ètic.

Consideracions finals

L’accés obert és un moviment que, tot i que relativament jove, ha esdevingut una opció alternativa per a la publicació i difusió dels resultats d’investigació, i serveix als interessos d’autors, lectors, biblioteques, agències finançadores i al públic en general, per mitjà de la democratització del coneixement. Aquests anys el moviment ha rebut un ampli suport institucional i ha assolit una expansió notable, encara que falta molt de camí per recórrer. Les revistes que adopten els principis d’aquest moviment hauran de continuar estudiant les millors fórmules per a transformar, sense que la seua viabilitat es ressenta, un sector que fins al moment s’ha mantingut econòmicament sobre la base del model de subscripcions

REFERÈNCIES

Abadal, E. (2017). Las revistas científicas en el contexto del acceso abierto. En E. Abadal (Ed.), Revistas científicas: Situación actual y retos de futuro, pp. 181–196. Barcelona: Universitat de Barcelona.
Beall, J. (2010). Predatory open-access scholarly publishers. The Charleston Advisor, 11(4), 10–17. doi: 10.5260/chara.12.1.50
Bethesda statement on Open Access publishing (2003). Consultat el 10 de novembre, 2018 en http://legacy.earlham.edu/­~peters/fos/bethesda.htm
BOAI. (2002). Budapest Open Acces Iniciative. Consultat el 10 de novembre, 2018, en http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
Carr, L., Swan, A., & Harnard, S. (2010). Creación y mantenimiento del conocimiento compartido: Contribución de la University of Southampton. El Profesional de la Información, 20(1), 102–110. doi: 10.3145/epi.2011.ene.13
Delgado López-Cózar, E., Ruiz Pérez, R., & Jiménez-Contreras, E. (2006). La edición de revistas científicas. Directrices, criterios y modelos de evaluación. Madrid: FECYT.
Melero, R., & Abad-García, M. F. (2011). Revistas open access: Características, modelos económicos y tendencias. Lámpsakos, 5, 12–23.
Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., … Haustein, S. (2018). The state of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. Peer J, 6, e4375. doi: 10.7717/peerj.4375
Redhead, C. (2018). OASPA members demonstrate another year of steady growth in CC BY article numbers for fully-OA journals. OASPA. Consultat el 12 de novembre, 2018, en https://oaspa.org/oaspa-members-ccby-growth-2017-data/

© Mètode 2019 - 101. La memòria dels ossos - Volum II (2019)
Departament de Salut Pública. Història de la Ciència i Ginecologia. Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Biblioteca Nacional de Ciències de la Salut. Institut de Salut Carles III de Madrid.
RELATED ARTICLES
Filter by
Post Page
Entrevistes Entrevista Article El lladre de cervells
Sort by