«Flora de la Vall dels Alcalans. Guia de les plantes que creixen a Montroy, Real i Montserrat», de Simón Fos Martín i M. Ángeles Codoñer Santamans

Flora de la Vall dels Alcalans
Guia de les plantes que creixen a Montroy, Real i Montserrat
Simón Fos Martín i M. Ángeles Codoñer Santamans
Mancomunitat Vall dels Alcalans. València, 2011. 245 pàgines.

L’estudi de la flora valenciana és una tasca que té una llarga tradició. Han estat nombrosos els botànics que han recorregut muntanyes i planes, han trescat per penya-segats i s’han mullat en rius i llacunes, a la recerca de noves plantes que enriquiren el ja abundant catàleg florístic autòcton. Però açò no vol dir que la feina estiga ja conclosa, que ja estiguen totes les espècies classificades i analitzades. En realitat aquesta feina no ha de tindre un acabament programat, l’estudi de la flora és una tasca contínua, i en la qual, a més, en ocasions hi ha sorpreses inesperades.

Aquest estudi continu de la flora valenciana es veu reflectit en la progressiva aparició de treballs de gran qualitat que acullen la informació botànica de diferents espais del conjunt de geografia valenciana. És en aquest context on s’inscriu l’obra que abordem en aquesta ressenya. Un treball que tracta, i ho aconsegueix, d’omplir un buit en l’estudi florístic valencià.

Aquesta guia estudia la flora que apareix a la subcomarca valenciana de la Vall dels Alcalans i ha estat publicada gràcies a haver estat guanyadora del I Premi d’Investigació de la Vall dels Alcalans, concedit l’any 2009. Presenta dues parts, la primera, introductòria i explicativa sobre l’estructura del llibre i els elements bàsics per a la comprensió de l’espai objecte d’aquest estudi com ara la climatologia o els elements edàfics, biogeogràfics o  els hàbitats presents. La segona part agrupa el conjunt de fitxes descriptives de les espècies tractades.

Recull les fitxes de 300 espècies presents en aquest territori, la qual cosa representa aproximadament un 55% de les espècies que els autors han inclòs al catàleg florístic de la zona. Aquestes fitxes es troben organitzades en funció dels hàbitats on apareixen principalment les espècies, establint-se cinc grups: boscos i màquies, brolles i timonedes, crestes i cingles, hàbitats antròpics, i riberes i rambles.

Cadascun d’aquests cinc apartats presenta dues tipologies de fitxes: les primeres, que apleguen les espècies més destacables per la seua importància botànica, com per exemple la tramussera valenciana (Lupinus mariae-josephae) o el matapeix negre (Verbascum fontqueri), ambdós endemismes exclusius valencians, i també algunes de les espècies més característiques i abundants dels hàbitats representats. Cadascuna d’aquestes fitxes presenta una abundant informació sobre l’espècie tractada, des dels noms comuns fins als usos, propietats, algunes curiositats, passant per informacions de caire més tècnic com ara la distribució, l’època de floració o la descripció botànica. La segona tipologia de fitxa presenta una informació més resumida de les espècies tractades, amb una petita descripció, la distribució general i els noms comuns.

Sens cap dubte aquest treball representa una important tasca de recerca i recopilació de dades de tot tipus, però el més destacable, tal i com manifesten els autors mateixos en la introducció, és el desig de constituir-se en una ferramenta de difusió dels valors naturals en general i florístics en particular de la zona estudiada.

Aquesta obra pretén ser un altre pas per a fomentar el coneixement dels elements naturals del nostre territori, d’acostar aquest patrimoni que és, en moltes ocasions, desconegut i ignorat, i que només difonent-lo i coneixent-lo podrem preservar per al futur.

© Mètode 2012 - 72. Botànica estimada - Hivern 2011/12
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana.