Obesitat i malaltia

L’obesitat no influeix de la mateixa manera en el desenvolupament de les diferents malalties (OMS), sinó que presenta distints nivells de risc:

Alt risc relatiu
– Diabetis mellitus tipus 2
– Resistència a la insulina
– Dislipèmies
– Colelitiasi
– Dispnea
– Síndrome d’apnea obstructiva del son
Moderat risc relatiu
– Hipertensió arterial
– Malaltia coronària
– Artrosi (genolls)
– Hiperuricèmia i gota
Baix risc relatiu
– Càncer de mama en postmenopàusiques
– Càncer d’endometri i de còlon
– Síndrome d’ovari poliquístic
– Alteracions reproductives
– Lumbàlgia
– Risc anestèsic
– Risc fetal

Taula 5. Nivells de risc per a diferents malaties.

Diabetis mellitus tipus 2 (DM2): La prevalença de DM2 s’ha calculat que és quasi tres vegades superior en els obesos que en la població general. El mecanisme pel qual l’obesitat predisposa a la DM2 és la resistència a la insulina afavorida per factors genètics (susceptibilitat augmentada) i ambientals (sedentarisme i dieta inadequada).

Alteracions del perfil lipídic: La hiperlipidèmia en persones obeses es presenta amb una freqüència 1,5 vegades més elevada que en persones amb normopès. Les alteracions més característic són: hipertrigliceridèmia i disminució de HDL-colesterol.

Colelitiasi: L’excés de greix corporal característic de l’obesitat sol comportar un augment de la saturació de la bilis que afavoreix la litiasi.

Malaltia respiratòria: Especialment en les obesitats de major grau i de tipus androide es dóna una alteració de la funció respiratòria que provoca complicacions com la síndrome d’apnea obstructiva del son i la síndrome de Pickwick.

Hipertensió arterial (HTA): La prevalença de HTA és quasi tres vegades major en els obesos que en la població general, cosa que incrementa el risc de morbimortalitat cardiovascular i cerebrovascular.

Malaltia cardíaca: El risc d’insuficiència cardíaca es duplica en persones amb IMC majors de trenta anys respecte als no obesos. La hipertròfia ventricular esquerra com a conseqüència del treball cardíac augmentat és comuna.

83-51

Corba de la relació entre IMC i mortalitat en forma de J. A partir d’un índex de massa corporal de 25 kg/m², l’índex de mortalitat s’eleva fins arribar a un risc alt una vegada superats els 40 kg/m². Font: Risc de mortalitat en relació amb l’índex de massa corporal. Presa de Bray (1987).

Artrosi: En les persones obeses s’accelera el desenvolupament d’osteoartritis, especialment en obesitat ginoide. L’osteoartritis de genoll és la més comuna, encara que també és freqüent la de columna, maluc i mans.

Càncer: El risc de càncer d’esòfag, colorectal, hepàtic, vesícula biliar, pàncrees, renyó, limfoma no Hodgkin i mieloma múltiple és major. A més, en els barons es veu augmentat el risc de càncer d’estómac i pròstata i en les dones el de mamella, cèrvix, endometri i ovari.

Risc quirúrgic: S’ha observat major mortalitat en determinades intervencions. Nombre més gran de complicacions anestèsiques, major risc de trombosi venosa, pitjor cicatrització de les ferides amb major freqüència d’infeccions, problemes tècnics i resposta modificada a determinats tractaments farmacològics.

A més de les alteracions descrites se’n poden presentar d’altres, com ara: hiperuricèmia i gota, alteracions de la resposta immune i de la inflamació, alteracions dermatològiques, psicològiques, neurològiques, renals, etc.

© Mètode 2006 - 51. Grossos i prims - Tardor 2006

Departament de Fisiologia i Nutrició, Institut de Ciències de l’Alimentació, Universitat de Navarra, Pamplona.

Departament de Fisiologia i Nutrició, Institut de Ciències de l’Alimentació, Universitat de Navarra, Pamplona.

Departament de Fisiologia i Nutrició, Institut de Ciències de l’Alimentació, Universitat de Navarra, Pamplona.