Subscripció a l’edició en català (en paper)

La subscripció a la revista Mètode es realitza per anys naturals, per tant rebràs totes les revistes publicades durant l’any en curs. La subscripció es renovarà a principi d’any de forma automàtica, si no s’indica el contrari. Per a qualsevol incidència o informació referent a la teua subscripció en paper pots contactar amb el Servei de Publicacions de la Universitat de València a través del telèfon 96 398 31 39, o fent servir l’email [email protected].

En omplir el següent formulari, em subscric a la revista Mètode en la seua edició en català.


(Si desitges subscriure’t a l’edició en espanyol, per favor, canvia d’idioma en el menú superior
.)

Per favor, indica quin és el lot de regal que desitges rebre en l’apartat de COMENTARIS.

(ELS CAMPS AMB * SON OBLIGATORIS)    Indiqueu el codi IBAN (4 digits) i els 20 dígits del número de compte corrent (Sense espais)
    La renovació, si no s'indica el contrari, serà automàtica


    *He llegit i accepte la política de privacitat.


    La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça [email protected] per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es, «política de privacitat».

    © Mètode 2019