Subscripció a l’edició en català (en paper)

La subscripció a la revista Mètode es realitza per anys naturals, per tant rebràs totes les revistes publicades durant l’any en curs. La subscripció es renovarà a principi d’any de forma automàtica, si no s’indica el contrari. Per a qualsevol incidència o informació referent a la teua subscripció en paper pots contactar amb el Servei de Publicacions de la Universitat de València a través del telèfon 96 398 31 39, o fent servir l’email [email protected].

En omplir el següent formulari, em subscric a la revista Mètode en la seua edició en català.
(Si desitges subscriure’t a l’edició en espanyol, per favor, canvia d’idioma en el menú superior
.)

(ELS CAMPS AMB * SON OBLIGATORIS)    Indiqueu el codi IBAN (4 digits) i els 20 dígits del número de compte corrent (Sense espais)
    La renovació, si no s'indica el contrari, serà automàtica


    *He llegit i accepte la política de privacitat.


    La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça [email protected] per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es, «política de privacitat».

    © Mètode 2019